آمار بارندگی در شهرستان

به گزارش کویرنگین، با استناد از سایت اداره هواشناسی خور و بیابانک شهر فرخی با 24.5 میلیمتر و دهستان نخلستان مهرجان با 2.5 میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارش را در سطح منطقه دارا بودند.

این میزان بارش در مرکز شهرستان یعنی شهر خور به 17.4 میلمیتر رسید.

برای دیدن سایر نقاط به جدول زیر مراجعه کنید

آمار بارندگی در شهرستان
برچسب ها : هواشناسی برچسب ها : بارندگی برچسب ها : آمار بارندگی برچسب ها : خور برچسب ها : جندق برچسب ها : فرخی برچسب ها : مصر برچسب ها : خنج برچسب ها : ایراج برچسب ها : بازیاب برچسب ها : مهرجان برچسب ها : گرمه برچسب ها : چاه ملک برچسب ها : میان آباد گود برچسب ها : هفتومان برچسب ها : بیاضه برچسب ها : اردیب