3432308_232

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت : محورنایین – انارک ازطرح های مهمی است که بخش عمده ای از مسیر آن زیرسازی شده و با تامین اعتبار لازم طرح تکمیل خواهد شد .