هر مسابقه، یک برنده ،یک قطعه طلا

سوال شماره 2 :

بیمه ایران در کدام یک از انواع بیمه نامه ها وام بدون ضامن و وثیقه پرداخت می کند ؟