باز کن پنجره را بوی رضا می آید

بوی تسلیم و رضا از همه جا می آید