برای شادی روح پدر قاسم (عبدالرضا شمسایی) صلوات
برچسب ها : بازگشت همه به سوی اوست برچسب ها : یادگاری برچسب ها : عبدالرضا شمسایی