یکی از اثار که نماد و نشانه ای از هویت تاریخی و فرهنگی هر قوم و مللی است نوع معماری ابنیه، اماکن و مساکن است. نوع معماری ایرانی اسلامی خانه های قدیمی و تاریخی در ایران و منطقه خوروبیابانک